Diecézní katechetické centrum v Litoměřicích vzniklo v roce 1990.
     Jeho posláním je podporovat katechetickou činnost v diecézi a starat se o vzdělávání a formaci katechetů. DKC má zajišťovat zpětnou vazbu diecéznímu biskupovi a napomáhat k uskutečňování jeho pokynů.

     
Činnost DKC můžeme rozdělit do čtyř skupin:
     
- pro formaci katechetů
                  - osobní kontakt s katechety
                  - organizace adventní duchovní obnovy
                  - nabídka exercicií
                  - organizace diecézních katechetických setkání
                  - organizace vzdělávacích a metodických seminářů pro katechety
                    a věřící, kteří pracují s dětmi a mládeží

     
- pro místní církev
                 - organizace a výuka náboženství či etické výchovy v Litoměřicích
                 - příprava dětí ke svátostem a jiné aktivity pro děti v Litoměřicích

     
- pro diecézní rovinu
                 - registrace kanonické mise a ostatní administrativní činnost DKC
                 - zpracování a zasílání Katechetického věstníku
                 - setkávání vikariátních zástupců katechetů
                 - návštěva katechetických setkání vikariátů
                 - organizace každoroční dětské výtvarné soutěže
                 - spoluorganizace diecézního setkání ministrantů
                 - zajištění pomůcek a aktuálních materiálů pro katechetickou
                   službu
                - DKC pravidelně přispívá do ACEL a Zdislavy
                - zástupce DKC se účastní setkání pastoračních asistentů, zasedání
                  Pastorační rady diecéze, popřípadě i vikariátních setkání kněží

     - pro národní církev
                - DKC se podílí na organizaci a účastní se Celostátního setkání
                  katechetů
                - DKC spolupracuje s jinými katechetickými centry
                - DKC spolupracuje s Teologickými fakultami v ČR
                - vedoucí DKC zastupuje diecézi v jednání Subkomise katechetické
                  sekce ČBK a v Komisi pro katolickou výchovu

Cílem DKC je rozvíjet katechetickou činnost v litoměřické diecézi jak po stránce kvality, tak taká kvantity, a stále hledat způsoby katecheze, které by předávaly evangelium a zprostředkovávaly zkušenost víry dnešnímu člověku.